Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

         

Bytomska Akademia Kompetencji.

 

Opis działań do przeprowadzenia w ramach tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Projekcie pt. „Bytomska Akademia Kompetencji”

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACY METODĄ EKSPERYMENTU W OPARCIU O NARZĘDZIA TOC
Warsztaty opierają się na doskonaleniu umiejętności wykorzystania doświadczeń i metod aktywizujących uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych przy użyciu narzędzi TOC. W ramach warsztatów nauczyciele otrzymają wsparcie w interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy oraz narzędzia do skutecznego przekazywania wiedzy i popularyzacji nauki oraz do promowania samodzielnego myślenia i kreatywności w procesie poznawania świata. Nauczyciele będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych i warsztatowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w oparciu o proces zaplanowany zgodnie z ideą TOC, w szczególności wskazywanie związków przyczynowo- skutkowych oraz ich logicznych uzasadnień.
Szkolenie będzie podzielone na cztery bloki tematyczne:
1. Wprowadzenie do TOC – praca z poszczególnymi narzędziami i tworzenie scenariuszy w oparciu narzędzia TOC, np.: gałązkę logiczną.
2. Wprowadzenie do pracy metodą eksperymentu
3. Wykorzystywanie doświadczeń w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych – praktyczne ćwiczenia laboratoryjne w oparciu o scenariusze uwzględniające narzędzia TOC
4. Wykorzystywanie doświadczeń w procesie nauczania przedmiotów matematycznych - praktyczne ćwiczenia

 

 

WARSZTATY EFEKTYWNEJ NAUKI
organizowane w ramach projektu „Bytomska Akademia Kompetencji”
15 spotkań po 2 godziny

    Program warsztatów oparty jest na zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji efektywnego uczenia się oraz ćwiczeniu umiejętności pozwalających na samodzielne ich wykorzystywanie w procesie nauki – w szkole i poza nią. Uwzględnia aspekty emocjonalne, społeczne i poznawcze. Rozwija umiejętność pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, samoregulacji emocjonalnej oraz krytycznego myślenia i planowania.
    Fabuła warsztatów jest osadzona na motywie wędrówki i rozpoczyna się od miejsca na środku oceanu, co stanowi symbol wrzucenia na „głęboką wodę” – nie wiadomo jeszcze, co się będzie działo, jest to dla uczniów sytuacja nowa, nieznana i początkowo zagrażająca. Uczniowie otrzymują mapę swojej wędrówki z kolejnymi etapami do przejścia. Nie ma możliwości pójścia na skróty, ponieważ tylko zdobycie wszystkich Atrybutów Mistrza Efektywnej Nauki pozwala na wzięcie udziału w turnieju na zamku. Wszystkie elementy, które zawiera mapa, są szczegółowo omawiane podczas kolejnych zajęć. Każdy z symboli jest metaforą miejsca, umiejętności, ma za zadanie uruchomić wyobraźnię uczniów i wprowadzić ich w klimat wędrówki, która jest prawdziwą przygodą, owiana tajemnicą, zmuszająca do pokonywania przeciwności losu. W niektórych miejscach należy się zatrzymać na dłużej i są to z reguły miejsca wyciszenia i relaksu, zmuszające do zastanowienia się i odpoczynku przed dalszą podróżą.
30 godzinny program realizowany jest w 5 modułach tematycznych rozwijających i utrwalających poszczególne kompetencje. Moduł pierwszy, poświęcony integracji umożliwia młodym osobom zintegrowanie z grupą nieznanych osób, poznanie mocnych stron każdego członka grupy oraz własnych, akceptację różnych temperamentów i zachowań. W konsekwencji u uczniów wzrasta poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie i skuteczności w działaniu. Moduł drugi poświęcony optymalnym stanom do nauki ma na celu rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami, nastrojem oraz stresem. Uczniowie uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, zarządzać własnym poziomem energii i koncentracji. Dowiadują się, które stany sprzyjają uczeniu się i potrafią tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Ponadto uczą się zarządzania swoimi stanami emocjonalnymi poprzez odpowiednie ćwiczenia fizyczne oraz oddychanie. Poznają sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczniowie mają możliwość doświadczyć poczucia własnej kompetencji, co przekłada się bezpośrednio na pozytywną samoocenę i skuteczność w działaniu. Moduł trzeci poświęcony jest uczeniu się w grupie. Uczniowie doświadczają korzyści i efektów nauki poprzez interakcje społeczne oraz poznają swoje preferencje w tym zakresie oraz poznają siebie w kontekście roli jaką przyjmują w grupie. Mają okazję dowiedzieć się co im sprzyja w nauce - jakie warunki, jakie
osoby. Moduł czwarty poświęcony jest metodom efektywnego uczenia się. Podczas zajęć w ramach niniejszego modułu uczniowie poznają korzyści z nauki szkolnej, rozwijają umiejętność aktywnego słuchania, czytania ze zrozumieniem, kreatywnej i aktywnej pracy z tekstem, tworzą graficzne plany opowiadań. Ponadto poznają techniki zapamiętywania i odkodowania informacji oraz strategie uczenia się z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. W module tym poprzez wzbudzenie ciekawości poznawczej, zwiększona zostaje motywacja wewnętrzną uczniów. Moduł piąty poświęcony jest odkrywaniu własnego menu uczenia się, osobistym preferencjom zmysłowym i osobistym strategiom uczenia się. W module tym uczniowie podsumowują zdobyte przez siebie umiejętności, testują użyteczność zdobytych kompetencji i wiedzą jak w przyszłości korzystać z wachlarza poznanych metod oraz jak wykorzystać swój potencjał w grupie i indywidualnie oraz w szkole i poza szkołą.


bytomska akademia kompetencji

 

Bytom – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt
pn. „Bytomska Akademia Kompetencji”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1Ograniczenieprzedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Całkowita wartość projektu: 3 949 967,10 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 357 472,03 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.05.2019 r.

Partner projektu: Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. w Olsztynie

Realizatorzy projektu:
SP 3 - SP 4 – SP 5 – SP 21 – SP 23 – SP 37 -SP 38
SP 42 – SP 43 – SP 44 – SP 45 – SP 46 – SP 51 – SP 54

 

Główny cel projektu

Podniesienie poziomu edukacji w 14 szkołach podstawowych w Bytomiu poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki, którzy
    w kolejnym etapie przeprowadzą zajęcia dla uczniów w zakresie nabycia umiejętności efektywnego uczenia się;
  • wyposażenie szkół podstawowych w bazę dydaktyczną potrzebną do pracy metodą eksperymentu;
  • przeszkolenie nauczycieli do nauczania metodą eksperymentu, którzy w kolejnym etapie przeprowadzą warsztaty dla uczniów w ramach doświadczeń z wykorzystaniem bazy dydaktycznej i sprzętu.

 

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu są nauczyciele oraz uczniowie, którzy pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie Bytomia i będą realizować zadania w dwóch obszarach, gdzie pierwszy związany będzie z technikami skutecznego uczenia się, a drugi z wykorzystaniem metod eksperymentalnych
w procesie nauczania.

 

Opis działania Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN)

Program warsztatów oparty jest na zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji efektywnego uczenia się oraz ćwiczeniu umiejętności pozwalających na samodzielne ich wykorzystywanie w procesie nauki – w szkole i poza nią. Program uwzględnia aspekty emocjonalne, społeczne i poznawcze. Rozwija umiejętność pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, samoregulacji emocjonalnej oraz krytycznego myślenia i planowania. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia aktywizujących metod nauczania m.in. dramę, drzewo decyzyjne, praktyczne zadania itp. Uczniowie
w ramach warsztatów będą kształtować umiejętność pracy zespołowej, poznają siebie i swoje mocne strony, co wpływa pozytywnie na ich motywację i poczucie wpływu na swoją edukację, poszukają własnego stylu efektywnego uczenia się, będą rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w zakresie przyswajania wiedzy i pracy grupie.

 

Opis działania Warsztatów Metodą Eksperymentów (TOC)

Program warsztatów polega na doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem doświadczeń i metod eksperymentu w procesie nauczania z wykorzystaniem narzędzi TOC. W ramach warsztatów nauczyciele otrzymają wsparcie w interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy oraz narzędzia do jej skutecznego przekazywania i popularyzacji nauki oraz do promowania samodzielnego myślenia i kreatywności
w procesie poznawania świata. Nauczyciele będą samodzielnie przeprowadzać zajęcia laboratoryjne
i warsztatowe z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w oparciu o wskazywanie związków przyczynowo - skutkowych oraz ich logicznych uzasadnień. Uczniowie w ramach warsztatów będą kształcić kompetencje uczenia się przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą doświadczeń
i eksperymentów poprzez wnioskowanie na podstawie dowodów, kształtowanie umiejętności wyjaśniania doświadczeń i śledzenia toku rozumowania, abstrahowania i generalizowania.

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com