STRAJK SZKOLNY – CAŁA PRAWDA O REFORMIE EDUKACJI

Od 8 kwietnia br. trwa Ogólnopolski Strajk Pracowników Oświaty. Sytuacja jest dla większości z nas bardzo nietypowa, zaskakująca i niewygodna. Rodzice martwią się o opiekę nad najmłodszymi, o egzaminy, klasyfikację i matury. Ilu z was tak naprawdę rozumie problemy, z którymi borykają się nauczyciele? Kto zna całą prawdę o największym proteście nauczycieli od 26 lat?

Rozwiejmy wątpliwości.

Od kiedy protestują nauczyciele?

Protest nauczycieli w rzeczywistości trwa od momentu, gdy Minister A. Zalewska ogłosiła plany zreformowania polskiej szkoły. Powodu likwidacji gimnazjów większość społeczeństwa nie rozumie do dziś, a sama Minister nie wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na powrót do starego systemu kształcenia. Bo tak tylko można nazwać tę reformę! Została ona wprowadzona bardzo szybko i chaotycznie, w ciągu kilku miesięcy. Podręczniki pisano „na kolanie”, wiele z nich zawiera błędy, a nauczyciele mieli do nich dostęp, dopiero w czasie wakacji lub po rozpoczęciu roku szkolnego. Nadal nie ma kontynuacji cyklu podręczników na kolejne lata. Ministerstwo nie reagowało na protesty nauczycieli, którzy prosili o konsultacje, aby reforma była ewolucją a nie rewolucją. Przypomnijmy, nauczyciele z wielu miast Polski pikietowali w Warszawie w dni wolne od pracy. Nikt wtedy na ich postulaty nie reagował!

Kto ponosi konsekwencje tej reformy?

Konsekwencje ponoszą nasze dzieci! Materiał przeznaczony na trzyletnie gimnazjum uczniowie realizują teraz w dwa lata. Z wielu przedmiotów został on rozszerzony. Dzieci są przemęczone nauką, nauczyciele nie są w stanie rzetelnie zrealizować podstawy programowej w czasie przeznaczonych godzin lekcyjnych. Egzaminy po klasie ósmej są znacznie trudniejsze od gimnazjalnych, co potęguje stres dziecka. Szkoły średnie muszą przyjąć w swoje mury podwójny rocznik, co może spowodować naukę w trybie zmianowym, a uczniowie nie mają pewności, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół. Nadal brak jest określonej formy egzaminu maturalnego dla nowej podstawy programowej.

Kto zapłacił za reformę, która według ministerstwa miała być „bezkosztowa”?

Wszyscy podatnicy! Ponad 800 tysięcy złotych zarobili autorzy podstaw programowych. Materiał nauczania charakteryzuje brak elastyczności, jest sztywny, nudny, a wiele tematów jest przestarzałych; brakuje czasu na utrwalanie materiału. Nie ma miejsca na inwencję nauczycieli!
Uczniowie w XXI wieku realizują założenia programowe sprzed dwudziestu lat, stają się „odtwórcami”, a nie twórcami, mają wykonywać polecenia bez zadawania pytań i analizowania, ponieważ ważna jest wiedza encyklopedyczna z pominięciem kształcenia postaw, analizowania otaczającej rzeczywistości i aktualnych problemów z życia codziennego. Wymaga się od uczniów bezkrytycznego podejścia do historii, bezrefleksyjności i uczenia się pamięciowego. Oczekiwania dotyczące nauczania języków obcych są szokujące; treści obejmują kompetencje, których dzieci w tym wieku nie osiągają nawet w języku ojczystym z przyczyn czysto rozwojowych.
Pani Minister nie zna całkowitego kosztu własnej reformy. Obciążyła nim samorządy, które zostały zmuszone do dostosowywania baz lokalowych dla „nowej” szkoły. Rezygnują z inwestycji na budowę dróg, docieplanie budynków mieszkalnych i mieszkań socjalnych. Miliony wydane na zbyteczna reformę można było przeznaczyć na inne czynności prowadzące do rzeczywistego rozwoju polskiej edukacji. Dostosowanie jej do potrzeb współczesnej młodzieży tak, aby Polska stawała się krajem coraz bardziej konkurencyjnym na międzynarodowych rynkach pracy, aby wykształcenie młodych Polaków odpowiadało zapotrzebowaniu na wymagania nowoczesności, by to Polska dominowała w poszczególnych sferach gospodarczych na rynku europejskim i ogólnoświatowym.
Za reformę płacą także sami nauczyciele… Pracę straciło 6500 pedagogów. Pojawiło się zjawisko „wędrujących belfrów”. W 2018 roku zabrano z karty nauczyciela dodatek na zagospodarowanie – jednorazowe świadczenie dla nauczycieli zaczynających pracę (dwukrotność pensji początkowej). MEN pod kierunkiem Anny Zalewskiej wydłużył nauczycielom zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego, by zmniejszyć nakłady finansowe na edukację. Zmiany dotyczące oceny pracy zawodowej nauczycieli miały utrudnić otrzymanie wyróżniającej noty.
Reforma uderza również w dotychczasowy sposób funkcjonowania
specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Rządowe plany dotyczące edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych wywołają kolejny chaos, narażą uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych na olbrzymi stres i spowodują regres w ich rozwoju. Zmiana ta wygeneruje kolejne koszty w oświacie. Placówki specjalne są wyposażone ·w specjalistyczny sprzęt i gabinety terapeutyczne, a także dostosowują tryb pracy do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Reforma wprowadza również rezygnację z nauczania indywidualnego na terenie szkoły, co z samej zasady wyklucza uczniów ze społeczności rówieśniczej.

Dlaczego w proteście nie ma innych postulatów niż płacowe?

Bo nie może być! Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 1991 r. „spór zbiorowy może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych”. Tylko takie kwestie mogą przyświecać sporom zbiorowym, czyli strajkom.

Ile pracuje nauczyciel?

Pensum nauczycieli przedmiotowych, psychologów, pedagogów wynosi 18 - 22 godz., nauczycieli świetlicowych, bibliotekarzy, – 30, nauczycieli przedszkoli od 22 do 25 godz. Są to tylko godziny pracy z dzieckiem – uczniem, wynikające z planu nauczania. Wierzchołek góry lodowej. Nie sposób opisać specyfiki pracy nauczycieli każdej z placówek w jednym artykule. Podamy, więc tylko kilka przykładów.
Przedszkola:
Do zadań statutowych nauczyciela należy przygotowywanie comiesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, przygotowywanie oraz prowadzenie imprez między- przedszkolnych, miejskich, powiatowych, okolicznościowych i uroczystości według kalendarium. Każdy nauczyciel dokonuje obserwacji wstępnej i końcowej dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. W grupie najstarszej prowadzi się diagnozę wszechstronnego rozwoju dziecka 6-letniego i wydaje się opinię o gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przedszkolu poza opieką i wychowaniem prowadzi się zajęcia dydaktyczne grupowe oraz zajęcia indywidualne. Do obowiązków nauczyciela przedszkola należy również: przygotowywanie wychowanków do konkursów, prowadzenie zebrań, warsztatów, zajęć otwartych dla rodziców, zajęć dla uczniów szkół podstawowych, wycieczek. W przedszkolach istnieją zespoły zadaniowe, z których nauczyciel musi się wywiązywać.
Szkoły podstawowe, średnie i zawodowe.
Nauczyciele szkół podstawowych, średnich i zawodowych przygotowują uczniów do egzaminów państwowych. Prowadzą dokumentację swojej pracy, są do dyspozycji uczniów i ich rodziców. Kształcą dzieci i młodzież poprzez zajęcia warsztatowe, terenowe, konsultacje. Biorą udział w projektach edukacyjnych na rzecz środowiska lokalnego. Dzięki takim działaniom młodzież ma możliwość otworzyć się na świat. Konkursy, olimpiady odbywają się w różnych miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu. Po godzinach pracy odbywają się zebrania rady pedagogicznej i dodatkowe szkolenia. Nauczyciele prowadzą nieodpłatne kółka przedmiotowe. W trosce o rzetelne przygotowanie ucznia nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zdobywając uprawnienia egzaminatora (kursy odbywają się tylko w weekendy).
Egzaminy zawodowe organizowane są w szkołach (sesja zimowa i sesja letnia) i to szkoły są odpowiedzialne za ich prawidłowy przebieg. W zespołach nadzorujących egzaminy uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w danej szkole, zazwyczaj odbywa się to poza godzinami pracy pedagogów. W zależności od kalendarza egzaminy przeprowadzane są również w czasie ferii, wakacji a także w dni wolne. Nauczyciele są delegowani do pracy w innych placówkach na terenie miasta i powiatu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego jest odpowiedzialny za przygotowanie sali egzaminacyjnej, a wyznaczony nauczyciel zajmuje się przygotowaniem stanowisk egzaminacyjnych.
Praca nauczyciela technikum to także opieka nad młodzieżą odbywająca praktyki zawodowe w kraju i za granicą. Nauczyciele są współautorami wniosków do projektów unijnych. Dzięki realizowanym projektom organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów poszerzające ich wiedzę i umiejętności, dające możliwość zdobycia nowych doświadczeń i kwalifikacji.
Nauczyciele sprawują całodobową opiekę podczas wycieczek, zielonych szkół i nie otrzymują za to wynagrodzenia ani dni wolnych. Większość nie zdaje sobie sprawy ile czasu zajmuje sprawdzanie i recenzowanie prac uczniów. Przeciętnie jedna klasa to 3 godziny.
Wnioski nasuwają się same. Nauczyciel nie pracuje tylko przy tablicy. Jego czas pracy wynosi najczęściej powyżej 40 godzin w tygodniu.

Czy przeprowadzenie egzaminów w gimnazjach i szkołach podstawowych to sukces rządu?

Nie. To sukces Dyrektorów szkół, którzy potrafili tak umiejętnie skompletować komisje, aby wszyscy uczniowie mimo strajku mogli przystąpić do egzaminów. Stwierdzenie, jakoby nauczyciele „brali uczniów na zakładników”, zarzucanie im braku dbałości o dobro dziecka jest całkowitym zakłamaniem rzeczywistości. Dziecko stanowi filar pracy nauczyciela i jego dobro nauczyciele stawiają ponad wszystko, dlatego przez cały rok szkolny sumiennie pracowali z uczniami na wszystkich poziomach edukacyjnych, aby w terminie wyznaczonym przez Centralną Komisją Egzaminacyjną każde dziecko czuło się właściwie przygotowane. Nauczyciele to również rodzice. Pragną, aby rząd przestał grać dziećmi. Unikając dialogu, prowadząc kampanię dezinformacyjną w mediach i proponując przekłamane porozumienie, rząd przedłuża akcję protestacyjną. Oszczędza kolejne pieniądze z wypłat nauczycieli, dla których każdy dzień strajku to strata dochodu potrzebnego na utrzymanie rodziny. Proponując zwiększenie pensum, chce doprowadzić do masowych zwolnień pedagogów, którzy nie będą mieli możliwości pracy w pełnym wymiarze godzin przy obecnych ramowych planach nauczania i ilości godzin z poszczególnych przedmiotów. Pamiętajmy, że plany dopasowywane są do możliwości dziecka, które już teraz spędza w szkole ponad 30 godzin w tygodniu.

Dlaczego nauczyciele nie zgadzają się przyjąć oferty rządu?

POROZUMIENIE WG. BEATY SZYDŁO
KŁAMSTWO!
1. Podwyżki dla nauczycieli

2. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy z uwzględnieniem opinii rady rodziców

3. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli na start – 1000zł

4. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty za wychowawstwo – 300zł

5. Zmniejszenie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej

PRAWDA
1. Propozycja 16% podwyżki w roku 2019 przy jednoczesnym odebraniu dodatków oraz zwiększeniu godzin pracy przy tablicy.

2. Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego i utrudnienie uzyskania pozytywnej oceny pracy.

3. 1000 zł zamiast jednorazowego świadczenia dla nauczycieli zaczynających pracę (dwukrotność pensji początkowej)

4. Nie każdy nauczyciel ma wychowawstwo. Pieniądze te wypłacane są przez samorządy i to na nie spadnie odpowiedzialność za wypłacanie tej kwoty.

5. Żadnych konkretów, nie wiadomo, co MEN ma na myśli. Są to puste słowa!

„Zadaniem szkół […] nie jest nauka, a rozwój dzieci, nie jest napychanie głów bezużytecznym balastem, a przygotowanie ich do życia, w które mają wstąpić jako ludzie dorośli. […]Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą.[…] Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej, cenę...”
Janusz Korczak

 protestM  

10 kwietnia 2019r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

    Dyrektor szkoły inforumje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie
z harmonogramem. 15 kwietnia w poniedziałek, uczniowie przystępujący do egzaminu przychodzą na godzinę 8.30. Egzamin rozpoczyna się o godzienie 9.00


 protestM  

8 kwietnia 2019r.

OGÓLNOPOLSKI STRAJK NAUCZYCIELI

    W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych reprezentujących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z obecnym Rządem RP, od dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się w szkole bezterminowy strajk. Dodatkowe informacje w dzienniku elektronicznym.

więcej


   

5 kwietnia 2019r.

DNI JĘZYKÓW OBCYCH

W dniach 25-27 marca w naszej szkole miały miejsce obchody  Dni Języków Obcych. Uczniowie mieli możliwość  nauki poprzez zabawę i wspólną pracę.

więcej  


 autyzmM  

2 kwietnia 2019r.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

W dniu 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

więcej


   

31 marca 2019r.

XV EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO NA LIST

 Uczeń klasy 8e – Artur Frączek został wyróżniony w XV edycji Miejskiego Konkursu Językowego na List.

więcej  


   

25 marca 2019r.

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO LICZBY PI

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Matematyki, a dzień 14 marca to Międzynarodowe Święto Liczby π. Nasza szkoła również przyłączyła się do obchodów tych uroczystości. 

więcej  


   

23 marca 2019r.

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MINI Mat@ndo.

W dniu 22 marca 2019 r. w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach odbył się finał wojewódzkiego konkursu MINI Mat@ndo.

więcej  


   

20 marca 2019r.

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu oraz Nauczyciele serdecznie zapraszają Rodziców dzieci sześcioletnich na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 kwietnia 2019r. o godz. 17.00

zaproszenie


   

17 marca 2019r.

V SESJA POPULARNONAUKOWA ,, PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”             

IV Miejski Konkurs Wiedzy, V Miejski Konkurs Literacki i Plastyczny           
Miejski konkurs Multimedialny ,, Bohaterowie – Żołnierze Wyklęci”

więcej  


   

13 marca 2019r.

POLSKIE MIASTA W BAŚNI I LEGENDZIE

Uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w szkolnym konkursie literacko – plastycznym. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji do dowolnej legendy wybranej z publikacji „O krakowskich psach i kleparskich kotach: polskie miasta w baśni i legendzie”.

więcej  


   

7 marca 2019r.

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

28 lutego 2019 r. odbył się etap powiatowy IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Wielka Liga Czytelników. 

więcej  


   

5 marca 2019r.

SZKOLNE ŚWIĘTO LICZBY PI

W dniu 15 marca 2019 r. w naszej szkole obchodzić będziemy Święto Liczby Pi.  Celem obchodów święta jest urzeczywistnienie istoty praktycznego zastosowania matematyki, poznanie historii liczby pi oraz pokazanie, że matematyka, to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i zabawa.

więcej  


   

1 marca 2019r.

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.

 1 marca odwiedził nas szczególny gość - Pani Justyna Serwińska - st. sierżant Komendy Miejskiej Policjii w Bytomiu, - Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji.

więcej  

 

14 lutego 2019r.

WALENTYNKI

Walentynki w tym roku wypadły podczas ferii zimowych, ale Laura, Oliwia i Amelia, nasze dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego, zadbały o to, żeby wszyscy, którzy chcieli przekazać innym coś miłego, mieli taką możliwość.

więcej  


   

8 lutego 2019r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH - REGULAMINY

 V Sesja popularnonaukowa "Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych"

 Projekt -  IX Bal Karnawałowy dla Szkolnych Klubów Europejskich

 Życiorysy Żołnierzy Wyklętych


   

8 lutego 2019r.

BAL KARNAWAŁOWY

Tuż przed feriami odbył się bal karnawałowy dla klas I - III. W tym roku, zgodnie z tematem przewodnim, znaleźliśmy się w bajkowym świecie pełnym księżniczek, piratów, czarodziejów, superbohaterek i superbohaterów. To było roztańczone popołudnie!

więcej  


   

2 lutego 2019r.

STOP NIENAWIŚCI

Społeczność szkolna mówi "Stop nienawiści!". 

więcej  


   

30 stycznia 2019r.

KSIĄŻKA WSPIERA BOHATERA

Uczniowie szkoły chętnie wzięli udział w akcji charytatywnej  KSIĄŻKA WSPIERA BOHATERA prowadzonej przez fundację ARKA.

więcej  


   

24 stycznia 2019r.

KONCERT NOWOROCZNY - KLASY 4-8

więcej  


   

23 stycznia 2019r.

KONCERT NOWOROCZNY - KLASY 1-3

 więcej  


   

23 stycznia 2019r.

WYSTAWY AUTORSKIE NASZYCH UCZNIÓW

Podczas Koncertu Noworocznego, społeczność naszej szkoły oraz przybyli na koncert goście, podziwiali wystawy autorskie Natalii Misztal i Mikołaja Rosenbauma.

 więcej  

   

16 stycznia 2019r.

"THE CHRISTMAS SHOW"

16 stycznia 2019rw naszej szkole miał miejsce "The Christmas Show". Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności językowe śpiewając znane wszystkim przeboje świąteczne oraz recytując wierszyki.

 więcej  


   

10 stycznia 2019r.

XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

10 stycznia na terenie Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich odbył się finał XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych.

 więcej  


   

21 grudnia 2018r.

JASEŁKA 2018

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, 
szczęście,  życzliwość,  wzajemne zrozumienie 
i spełnienie marzeń w Nowym Roku.

 więcej  


   

21 grudnia 2018r.

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania dla uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz wszystkich pracowników Szkoły za zorganizowanie oraz udział w Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym.Trwał on od 10 do 14 grudnia i przyniósł dochód 728,50zł. Za tą kwotę zostanie zakupiona karma, która wspomoże dwie organizacje pożytku publicznego zajmujące się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Pomoc powędruje do Stowarzyszenia Pro Animali oraz Fundacji Chatul. 

Serdecznie dziękujemy! 


   

17 grudnia 2018r.

BIEG DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW

To już 37 rocznica krwawej pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek. Od milicyjnych kul zginęło wtedy dziewięciu protestujących górników, a kilkudziesięciu zostało rannych.

 więcej  


   

17 grudnia 2018r.

"CHOINKA UBRANA W WODĘ"

Z przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły z klasy 2c Justyna Góra, została zwyciężczynią miejskiego konkursu ekologicznego „Choinka ubrana w wodę”.

 więcej  


   

6 grudnia 2018r.

PATRONI BYTOMSKICH ULIC - ALEJA SŁAWNYCH  BYTOMIAN

29 listopada 2018r. w naszej szkole odbyła się VII  edycja Miejskiego Konkursu Historycznego "Patroni bytomskich ulic - Aleja Sławnych Bytomian” dla uczniów bytomskich szkół podstawowych.

 więcej  


   

6 grudnia 2018r.

MAMY "ANIOŁA"

Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu zorganizowały  XIII bytomską galę „Anioła Wolontariatu”, która odbyła się 5 grudnia br.

 więcej  


   

6 grudnia 2018r.

PODZIĘKOWANIA

Organizatprzy składają serdeczne podziękowania Wszystkim przybyłym na Koncert charytatywny dla Sebastiana. 

 więcej  


   

30 listopada 2018r.

WIELKIE SUKCESY NASZYCH JUDOKÓW 

Uczniowie klasy 6D godnie reprezentowali szkołę oraz klub na turniejach rangi wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej.

 więcej  


   

26 listopada 2018r.

XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

22 listopada odbył się w naszej szkole etap rejonowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Gościliśmy 47 uczestników z różnych bytomskich szkół wraz z ich katechetami.

 więcej  


 

26 listopada 2018r.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W piątek 23 listopada obchodziliśmy  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.  Już od rana można było zauważyć  wchodzące do szkoły  dzieci obładowane siatkami pełnymi  pluszaków.

 więcej  


   

26 listopada 2018r.

SPOTKANIE Z PISARZEM

20 listopada uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się z panem Kazimierzem Szymeczko, autorem książek dla dzieci i młodzieży.

 więcej  


   

26 listopada 2018r.

PRZYJĘCIE PIERWSZOKLASISTÓW DO GRONA CZYTELNIKÓW

Wszystkie klasy pierwsze zostały przyjęte do grona czytelników.  Uczniowie poszczególnych klas uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, w trakcie których poznawali zasady korzystania z biblioteki oraz mechanizm wypożyczania i zwracania książek.

 więcej  


   

26 listopada 2018r.

EDUKACYJNA GRA MIEJSKA "DROGI DO NIEPODLEGŁEJ"

Opiekunowie programu "Młodzi w Akcji  - Niepodległa " - nauczycielki języka polskiego i historii : Panie Beata Czechowska - Siudak i Anna Dziadek były pomysłodawczyniami Edukacyjnej Gry Szkolnej pt „Drogi do Niepodległej”, która odbyła się w  dniu 10 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi już od wczesnych godzin rannych, a jej odbiorcami byli uczniowie od III klasy do VII.

 więcej  


   

22  listopada 2018r.

KONCERT DLA SEBASTIANA

28 listopada odbędzie się koncert charytatywny dla Sebastiana.

 więcej  


   

11 listopada 2018r.

HARCERZE DLA NIEPODLEGŁEJ

11 listopada 2 Harcerska Drużyna Wodna im. Joachima Barona składała kwiaty pod Pomnikiem Solidarności i pełniła wartę honorową przy Pomniku Wolności.

Opiekunowie: J. Świętochowska, G. Świętochowska

 więcej  


 

13 listopada 2018r.

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa
z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
  
 
 
                                      
POBIERZ

 

11 listopada 2018r.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.        
                                                 Wisława Szymborska
więcej   
   

5 listopada 2018r.

WARSZTATY FILMOWE

W naszej szkole w dniach 1, 2 i 3 października 2018r.  odbyły się warsztaty filmowe pod nazwą Śladami soli ziemi czarnej- edycja niepodległościowa. 

W trakcie warsztatów zrealizowany został film Historia Hotelu Lomnitz. Premiera filmu odbyła się w naszej szkole 9 listopada w czasie Akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. 

 więcej  

   

5 listopada 2018r.

SZKOŁA, KTÓRA NIESIE POMOC

Nasza szkoła otrzymała wyjątkowy tytuł „Szkoły, która Niesie Pomoc” nadany przez Polską Akcję Humanitarną.

 więcej  

 

20 listopada 2018r.

KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ ULUBIONY ŚWIĘTY"

Po raz kolejny odbył się w naszej szkole konkurs mający na celu propagowanie świętych. W tym roku nagrody otrzymały następujące osoby:

więcej   


 

20 października 2018r.

WIZYTA W MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIM

 „Jedyna taka wystawa szeroko pokazująca historię regionu na Śląsku o Śląsku”.

więcej   


 

15 października 2018r.

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

14 października  to data ważna dla naszej szkoły, a mianowicie w tym dniu przypada Święto Komisji  Edukacji Narodowej.

więcej   


 

12 października 2018r.

II BYTOMSKI TURNIEJ ZAGADEK LOGICZNYCH 

W dniu 10 października w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbył się II Bytomski Turniej Zagadek Logicznych pod patronatem Stowarzyszenia Mensa Polska.

więcej   


 

8 października 2018r.

WRACAJĄ NASZE ZŁOTKA!!!

W czwartek 4.10.2018 na obiektach sportowych Torkacik rozpoczęła się kolejna edycja zawodów sportowych o miana najbardziej usportowionej bytomskiej szkoły podstawowej. Po rocznej przerwie wynikającej z reformy edukacji do rywalizacji powróciły nasze złote dziewczyny, które przed dwoma laty zdominowały zawody sportowe. 

więcej   


   

29 września 2018r.

"WZOROWA ŁAZIENKA"

Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji  programu "Wzorowa Łazienka". Nagrodą główną dla zwycięskiej szkoły jest remont szkolnych toalet. Piękne, kolorowe i nowoczesne toalety są marzeniem młodszych i starszych uczniów. Dlatego serdecznie prosimy całą społeczność szkolną, Rodziców oraz wszystkich sympatyków SP 51 o głosowanie na naszą szkołę na stronie: www.wzorowalazienka.pl. Głosowanie rozpoczynamy w dniu 1 października 2018r. Liczymy na Państwa wsparcie, bo tylko razem możemy osiągnąć cel.


 

25września 2018r.

KONKURS REGIONALNY RECENZJA ULUBIONEJ KSIĄŻKI

W końcu czerwca rozstrzygnięto regionalny konkurs literacki Recenzja ulubionej książki. Pomysłodawcą i organizatorem piątej już edycji konkursu był poseł na Sejm, Tomasz Głogowski. Do biura poselskiego organizatora trafiły trzy prace naszych uczennic.

 więcej  


   

21 wrzesnia 2018r.

PROŚBA

Społeczność szkolna SP nr51 zwraca się z prośbą o wsparcie dla naszego absolwenta Sebastiana. Za odruchy serca serdecznie dziękujemy.

https://www.siepomaga.pl/pomocdlasebastiana


 

10 września 2018r.

VII NARODOWE CZYTANIE W SP NR 51

W literaturze polskiej nie ma lepszego, pełniejszego, celniejszego obrazu przeżyć początku XX wieku niż „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Wszystko, co się kłębiło wówczas w duszach Polaków,  odnajdujemy w tej książce – testamencie, apologii i przestrodze, którą u schyłku swego życia Żeromski pozostawił II Rzeczypospolitej.

 więcej  
   

3 września 2018r.

POWITANIE PIERWSZOKLASISTÓW W NASZEJ SZKOLE

Uczniowie klas 5e i 5d wraz z wychowawcami klas piątych zaprosili pierwszoklasistów do "wesołego statku", który wakacyjnie wprowadził wszystkich w mury SP nr51 z Oddziałami Integracyjnymi.

więcej  


   

27 sierpnia 2018r.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018r. - poniedziałek

8.00 - Msza Święta w Kościele NSPJ w Bytomiu, ul. Pułaskiego

9.30 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - klasy 1 – aula szkolna

10.00 i 11.00 - klasy 2 – 8  - wg harmonogramu na drzwiach szkoły  

..


herb bytomia 230


 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com