Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

kapital ludzki logo   UE EFS logo

KAPITAŁ W ROZUMIE

kapital

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - Kapitał w rozumie.

Projekt realizowany jest od 7 stycznia do 31 grudnia  2013 r. Obejmuje 5 Zadań:

 1. Droga do kariery - zajęcia z preorientacji zawodowej,
 2. Poznaję, działam, opisuję - zajęcia wykorzystujące nowe technologie, w tym ICT, do kształcenia kompetencji kluczowych,
 3. Bez języka ani rusz - zajęcia kształcące kompetencje językowe w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym,
 4. O klasę lepiej - zajęcia z technik szybkiego uczenia się,
 5. Terapia Biofeedback.

Do projektu zakwalifikowanych jest 120 uczniów naszj szkoły, każdy z nich uczestniczy w zajęciach Droga do kariery oraz może uczestniczyć w jednym lub dwóch dowolnie wybranych zajęciach. Do zajęć z terapii Biofeedback kwalifikują dzieci specjaliści na podstawie orzeczeń lub opinii.

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu pt. „Kapitał w rozumie” - plik regulamin_rekrutacji_uczestnikow.doc

Blogi uczestników zadania 2 Poznaję, działam, opisuję:

Weronika

Paweł

Robert


kapital ludzki logo   UE EFS logo

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi realizowany będzie projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
gwarancją równego
startu uczniów bytomskich szkół podstawowych".

Regulamin uczestnictwa w projekcie


zbytomia

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że od stycznia 2011 do grudnia 2012 realizuje projekt:

Z BYTOMIA NA SCENY EUROPY - dodatkowe zajęcia artystyczne dla uczniów szkół podstawowych w Bytomiu

Priorytet IX:
Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach

Działanie 9.1:
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu dla uczniów szkól podstawowych nr 3, 5, 9, 42, 46 (koordynator) i 51 prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z następujących dziedzin:

 • muzyka;
 • choreografia (taniec);
 • kultura żywego słowa (teatr);
 • tworzenie poezji (tekstów literackich);
 • plastyka;
 • gra na instrumentach (gitara, keyboard);
 • język i kultura krajów europejskich;
 • opieka pedagogiczno-psychologiczna.

Głównym celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zagrożonych patologiami społecznymi i mającymi problemy edukacyjne, poprzez organizację interesujących dodatkowych zajęć w formie warsztatów artystycznych.

Regulamin projektu "Z Bytomia na sceny Europy"

Rekrutacja uczestników

Formularz zgłoszenia cz. A

Formularz zgłoszenia cz. B

Deklaracja uczestnictwa w projekcie


kapital ludzki logo   UE EFS logo

Ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem...

- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania

W placówce realizowany jest projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet IX:
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Poddziałanie 9.1.2:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Beneficjent:
miasto BYTOM, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Czas trwania od 1 października 2010r. do 30 listopada 2011r. (przerwa wakacyjna).

Całkowity koszt: 270.100,00 zł.


kapital ludzki logo   UE EFS logo

Gimnastykując ciało - usprawniasz umysł

innowacja pedagogiczna

Priorytet III:
Wysoka jakość systemu oświaty.

Działanie 3.3:
Poprawa jakości kształcenia.

   W roku szkolnym 2010/2011 w dwóch klasach integracyjnych IIa i IIc realizowana jest innowacja pedagogiczna „Gimnastykując ciało - usprawniasz umysł”. Nauczycielami wprowadzającymi innowację w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi są: mgr Beata Jakuszko, mgr Małgorzata Stupka, mgr Iwona Rajtar, mgr Ewelina Bugiel.

   Projekt innowacji pedagogicznej został opracowany w ramach konkursu nr 2/POKL/3.3.4/09 pt.: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnoprawnego, w ramach Poddziałania 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” innowacja dotyczy rozwiązań organizacyjno - metodycznych. Innowacją zostaną objęci uczniowie pełnosprawni i niepełnosprawni I etapu edukacyjnego uczęszczający do integracyjnych klas I-III szkoły podstawowej.

   Innowacja obejmuje zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, realizowane w formie kształcenia zintegrowanego, za wyjątkiem zajęć komputerowych i języka angielskiego. W przypadku uczniów niepełnosprawnych innowacja dotyczy również zajęć rewalidacyjnych. Program innowacji zostanie wdrażany z dniem 1 września 2010 r., a jego zakończenie nastąpi z dniem 30 kwietnia 2011 r.

PODSUMOWANIE PROJEKTU


Pracownie EFS w naszej szkole

   Trudno wyobrazić sobie nowoczesną szkołę, w której nie spotykamy się z komputerem i internetem. Nasza szkoła już od wielu lat wprowadza najmłodszych w arkana wiedzy informatycznej.

   W roku 2003 rozpoczęliśmy starania o pozyskanie pracowni współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Udało się, w roku szkolnym 2004/2005 młodzież zaczęła uczyć się w nowej pracowni. Pracownia wyposażona jest w 10 nowoczesnych jednostek pracy dla uczniów i serwer oraz zestaw multimedialny - komputer przenośny i rzutnik.

   Nie tylko uczniowie klas 4 - 6 uczą się w tej sali. W naszej szkole obyło się wiele spotkań z nauczycielami, którzy podnoszą swoje umiejętności na warsztatach komputerowych.

   Dzieci i nauczyciele mogą korzystać z Multimedialnego Centrum Informacyjnego znajdującego się w bibliotece szkolnej. Powstało ono, podobnie jak i pracownia, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Centrum funkcjonuje od połowy grudnia 2005 r. Wyposażone jest w 4 komputery, skaner, drukarkę oraz zestaw programów edukacyjnych (multimedialny atlas, encyklopedie, słowniki).

efs m

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com