REGULAMIN PŁATNOŚCI

I KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W BYTOMIU

Podstawa prawna: Prawo Oświatowe art.106 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

§1

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w godzinach 11.35 - 13.45.
 4. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice podpisali Zobowiązanie i dokonali terminowej wpłaty za obiady.
 5. Zobowiązanie podpisuje się na dany rok szkolny lub na ustalony w Zobowiązaniu termin.
 6. Stawka żywieniowa za jeden obiad jest dostosowana do wysokości ceny obiadów finansowanych przez MOPR i podawana jest do publicznej wiadomości na początku każdego roku szkolnego.
 7. Opłata za obiady jest pobierana z góry na dany miesiąc lub określoną ilość dni
  w ustalonym terminie. W przypadku określonej ilości obiadów należy ustalić
  z kierownikiem świetlicy lub intendentem, w które dni dziecko będzie jadło obiad.
 8. Płatność za obiady dokonuje się tylko przez indywidualny przelew bankowy. Numer konta zostaje udostępniony po złożeniu Zobowiązania

§2

 1. Koszt obiadów na kolejny miesiąc będzie podany do publicznej wiadomości do 20-go każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica szkolna” oraz na tablicy informacyjnej świetlicy szkolnej.
 2. W przypadku dokonania przez rodzica wpłaty za małej kwoty za obiady, zostanie zamówiona dla danego dziecka taka ilość posiłków, na jaką wpłacona suma wystarcza. Jest to jednoznaczne z rezygnacją rodzica z obiadów dla dziecka w ostatnich dniach miesiąca.
 3. Co roku, do końca sierpnia zostanie opublikowany aneks do niniejszego regulaminu, zawierający dokładne terminy płatności za obiady. Zostanie również podana kwota za posiłek.
 4. Wpłat za obiady należy dokonywać z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu na konto indywidualne) poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał ze stołówki szkolnej. Wszelkie wpływy za obiady po terminie, zostaną odesłane na konto wskazane w Zobowiązaniu, a obiady wstrzymane.
 5. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy.
 6. Kwotę należności za obiady należy wpłacać na indywidualne konto bankowe przydzielone rodzicowi po podpisaniu Zobowiązania.

§3

 1. Zwroty za niewykorzystane obiady będą dokonywane przelewem na konto podane w Zobowiązaniu.
 2. Odliczenia za nieobecności, o których mowa w § 3 pkt. 1, będą rozliczane na koniec każdego miesiąca.
 3. Obowiązek zgłaszania nieobecności należy do płacącego za obiady, a nie wychowawcy klasy.
 4. Nieobecność dziecka związana z chorobą lub inną nagłą sytuacją, w celu uzyskania odliczenia, należy zgłosić osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32/280 05 50. Kwota zwrotu zostanie naliczona od dnia następnego po dokonaniu zgłoszenia nieobecności. Nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku. Nieobecność należy zgłosić do godziny 12.00 w przededniu jej wystąpienia.

§4

 1. W przypadku braku terminowej wpłaty, żywienie dziecka zostaje wstrzymane, a podpisane Zobowiązanie uznaje się za nieważne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym należało dokonać płatności.
 2. Rezygnację z obiadów należy złożyć na piśmie u kierownika świetlicy.
 3. Po złożeniu rezygnacji, obiady dla dziecka zostaną wstrzymane od następnego miesiąca.
 4. W przypadku złożenia przez rodzica w terminie do końca roku szkolnego, oświadczenia woli kontynuacji korzystania z obiadów, Zobowiązanie zostanie przedłużone na kolejny rok szkolny.
 5. Wszelkie zmiany danych zawartych w Zobowiązaniu, należy zgłosić niezwłocznie kierownikowi świetlicy na piśmie.

ANEKS DO REGULAMINU

1.Cena obiadu w roku szkolnym 2022/23 wynosi 7,00 zł (słownie: siedemzłotych).

 1. Od 1 listopada 2022 cena obiadu wynosi 9,00 zł (słownie: dziewięćzłotych).
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com