REGULAMIN PŁATNOŚCI I KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

Podstawa prawna: Prawo Oświatowe art.106 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 • 1
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w godzinach 11.35 - 13.45.
 4. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice podpisali Zobowiązanie i dokonali terminowej wpłaty za obiady.
 5. Zobowiązanie podpisuje się na dany rok szkolny lub na ustalony w Zobowiązaniu termin.
 6. Stawka żywieniowa za jeden obiad jest dostosowana do wysokości ceny obiadów finansowanych przez MOPR i podawana jest do publicznej wiadomości na początku każdego roku szkolnego.
 7. Opłata za obiady jest pobierana z góry na dany miesiąc lub określoną ilość dni w ustalonym terminie. W przypadku określonej ilości obiadów należy ustalić z kierownikiem świetlicy lub intendentem, w które dni dziecko będzie jadło obiad.
 8. Płatność za obiady dokonuje się tylko przez indywidualny przelew bankowy. Numer konta zostaje udostępniony po złożeniu Zobowiązania.
 • 2
 1. Kwotę należności za obiady należy wpłacać na indywidualne konto bankowe przydzielone rodzicowi po podpisaniu Zobowiązania.
 2. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy oraz nr umowy.
 3. Wpłat za obiady należy dokonywać z góry do 25-go każdego miesiąca - zgodnie z aneksem (decyduje data wpływu na konto indywidualne) poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał ze stołówki szkolnej. Wszelkie wpływy za obiady po terminie, zostaną odesłane na konto wskazane w Zobowiązaniu, a obiady wstrzymane.
 4. Co roku, do końca sierpnia zostanie opublikowany aneks do niniejszego regulaminu, zawierający dokładne terminy płatności za obiady. Zostanie również podana kwota za posiłek.
 5. W przypadku dokonania przez rodzica wpłaty za małej kwoty za obiady, zostanie zamówiona dla danego dziecka taka ilość posiłków, na jaką wpłacona suma wystarcza. Jest to jednoznaczne z rezygnacją rodzica z obiadów dla dziecka w ostatnich dniach miesiąca.
 6. Koszt obiadów na kolejny miesiąc będzie podany do publicznej wiadomości do 20-go każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica szkolna” oraz na tablicy informacyjnej świetlicy szkolnej.
 • 3
 1. Nieobecność dziecka związana z chorobą lub inną nagłą sytuacją, w celu uzyskania odliczenia, należy zgłosić osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32/280 05 50. Kwota zwrotu zostanie naliczona od dnia następnego po dokonaniu zgłoszenia nieobecności. Nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku. Nieobecność należy zgłosić do godziny 12.00 w przededniu jej wystąpienia.
 2. Obowiązek zgłaszania nieobecności należy do płacącego za obiady, a nie wychowawcy klasy.
 3. Odliczenia za nieobecności, o których mowa w § 3 pkt. 1, będą rozliczane do 20-go każdego miesiąca (np. za styczeń w lutym), natomiast za nieobecności po 20-tym danego miesiąca w kolejnym miesiącu (np.za styczeń w marcu).
 4. Zgłoszenie nieobecności dziecka przed okresem rozliczeniowym, będzie uwzględniane w danym miesiącu.
 5. Intendent do 20-go następnego miesiąca z wyjątkiem miesięcy grudzień i czerwiec, będzie rozliczać niewykorzystane obiady za nieobecności, o których mowa w § 3 pkt. 1, po czym kierownik świetlicy przekaże rodzicowi informację na piśmie. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, w terminie, o którym mowa w § 3 pkt. 5, rodzic jest zobowiązany do skontaktowania się z kierownikiem świetlicy lub intendentem osobiście lub telefonicznie.
 6. Zwroty za niewykorzystane obiady będą dokonywane przelewem dwa razy w roku w miesiącach grudniu i czerwcu na konto podane w Zobowiązaniu.
 • 4
 1. W przypadku braku terminowej wpłaty, żywienie dziecka zostaje wstrzymane, a podpisane Zobowiązanie uznaje się za nieważne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym należało dokonać płatności.
 2. Rezygnację z obiadów należy złożyć na piśmie u kierownika świetlicy.
 3. Po złożeniu rezygnacji, obiady dla dziecka zostaną wstrzymane od następnego miesiąca.
 4. W przypadku złożenia przez rodzica w terminie do końca roku szkolnego, oświadczenia woli kontynuacji korzystania z obiadów, Zobowiązanie zostanie przedłużone na kolejny rok szkolny.
 5. Wszelkie zmiany danych zawartych w Zobowiązaniu, należy zgłosić niezwłocznie kierownikowi świetlicy na piśmie.

ANEKS DO REGULAMINU

 1. Wpłat za obiady w roku szkolnym 2022/23 należy dokonywać w poniższych terminach. Wszelkie wpływy za obiady po terminach wymienionych poniżej, zostaną odesłane na konto wskazane w Zobowiązaniu, a obiady wstrzymane.
 • za październik - do 26 września
 • za listopad - do 25 października
 • za grudzień - do 25 listopada
 • za styczeń - do 21 grudnia
 • za luty - do 25 stycznia
 • za marzec - do 25 lutego
 • za kwiecień - do 25 marca
 • za maj - do 25 kwietnia
 • za czerwiec - do 25 maja.
 1. Cena obiadu w roku szkolnym 2022/23 wynosi 7 zł (słownie: siedem złotych).
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com