Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

Aneks nr 2 do Regulaminu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych obowiązujący  od 9 listopada 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 1. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III w godzinach 7.00 – 16.00.
 2. Rodzice wyrażają chęć skorzystania ze świetlicy przez zgłoszenie w szkole takiej potrzeby.
 3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej i salach dydaktycznych.
 5. Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej im stałej sali dydaktycznej lub świetlicowej. Do grupy powinni być przyporządkowani, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek, ubikacji).
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: mierzenie temperatury (po przyjściu do szkoły), częste mycie rąk i ich dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa.
 8. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej porusza się grupa w szkole, powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).
 9. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.

 

Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemiiSARS-CoV-19

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00-16.00.
 2. Świetlica prowadzi dla uczniów pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w stałych grupach do 25 osób.
 3. W okresie zagrożenia epidemicznego zaleca się korzystanie ze świetlicy szkolnej tylko przez uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki.
 4. Wychowawcy klas oraz pozostali nauczyciele zobowiązani są po zajęciach lekcyjnych do odprowadzenia uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej do wyznaczonej sali.
 5. Wejście uczniów korzystających z opieki świetlicowej do sali lekcyjnej będzie możliwe po przeprowadzeniu dezynfekcji sali.
 6. Przed lekcjami w godzinach 7.00 - 8.00 świetlica zapewnia opiekę na terenie jadalni. W godzinach 8.00 – 11.35 świetlica sprawuje opiekę w sali audiowizualnej. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w lekcjach wychowania fizycznego i religii, w godzinach 8.00 – 11.35 w sali audiowizualnej, natomiast od godziny 11.50 w kąciku rekreacyjnym w jadalni.
 7. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 8. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczane będą ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości częściej będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.
 9. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Nie mogą zabierać do szkoły zabawek, w tym pluszaków. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 12. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb, wyznaczony przez dyrekcję pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stolików, krzeseł, włączników, sprzętu komputerowego oraz powierzchni podłogowych.
 13. Wyznaczony pracownik szkoły informuje nauczyciela świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny lub zadeklarowana pisemnie osoba do odbioru ucznia, oczekuje na dziecko przed budynkiem szkoły.
 14. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, będzie musiał odizolować ucznia do przeznaczonego pomieszczenia (izolatorium), zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje dyrekcję, wychowawcę klasy, a przede wszystkim rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ


I Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

II Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej:
  1. odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
  2. organizują opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności.
  3. otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
  4. kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
  5. wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
  6. organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
  7. współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
  8. sprawują opiekę podczas spożywania posiłku.
 2. Do zadań świetlicy należy: 
  1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do odrabiania zadania domowego oraz nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  2. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  3. integrowanie uczniów;
  4. odkrywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań;
  5. kształcenie nawyków kulturalnego zachowania;
  6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  7. przeciwdziałanie agresji i przemocy;
  8. zapewnienie opieki doraźnej uczniom, którzy nie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego (lodowisko, basen), religii lub wycieczkach klasowych;
  9. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  10. organizowanie dożywiania przez umożliwienie dzieciom korzystania ze stołówki szkolnej (zasady korzystania ze stołówki określa odrębny regulamin);
  11. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

III Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00-16.00.
 2. Świetlica prowadzi dla uczniów pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w grupach nie przekraczających 25 osób.
 3. Wychowawcy klas oraz pozostali nauczyciele zobowiązani są po zajęciach lekcyjnych do odprowadzenia uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.
 4. Świetlica prowadzi dzienny rejestr uczniów zgłaszających się do opieki.
 5. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w lekcjach wychowania fizycznego, religii lub w wycieczkach klasowych.
 6. Zapisy do świetlicy. Pierwszeństwo w zapisie na stałe zajęcia świetlicowe posiadają:
  1. uczniowie, których oboje rodzice pracują w godzinach uniemożliwiających im odbiór dziecka po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
  2. uczniowie wychowywani tylko przez jednego z rodziców pracującego zawodowo,
  3. uczniowie wymagający opieki z uwagi na uzasadnione, szczególne warunki rodzinne lub zaistniałe sytuacje losowe.
 7. Uczniowie nie spełniający powyższych kryteriów mogą być zapisani do świetlicy pod warunkiem dysponowania przez świetlicę wolnymi miejscami.
 8. Zapisy do świetlicy dotyczą każdorazowo jednego roku szkolnego i rozpoczynają się w miesiącu czerwcu poprzedzającym dany rok szkolny. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie wypełnionych wniosków zgłoszeniowych (w których rodzice wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka po zakończeniu zajęć) składanych przez rodziców/opiekunów prawnych. O zmianach dotyczących danych i ustaleń zawartych w karcie zgłoszenia należy na bieżąco pisemnie informować kierownika świetlicy. Wychowawcy nie zastosują się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. Rezygnacja z uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych może nastąpić w trakcie roku szkolnego na prośbę rodziców również w formie pisemnej.

IV Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa uczestnika świetlicy.
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  1. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
  2. korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
  3. korzystania z organizowanych form dożywiania.
 2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
  1. zgłaszania swojej obecności,
  2. systematycznego udział w zajęciach,
  3. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
  4. meldowania o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu,
  5. dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz poszanowania wyposażenia świetlicy oraz rzeczy osobistych,
  6. noszenia zmiennego obuwia,
  7. kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
  8. poszanowania ciszy i spokoju oraz pracy innych,
  9. przestrzegania regulaminu świetlicy.

V Nagrody i kary

 1. Nagrody i wyróżnienia:
  1. wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
  2. pochwała przekazana opiekunom,
  3. drobny upominek rzeczowy.
 2. Kary:
  1. ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę,
  2. poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie),
  3. nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
  4. nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
  5. skreślenie z listy uczestników świetlicy.

VI Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia - codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Korespondencja w zeszycie informacji.
 3. Rozmowy telefoniczne.
 4. Rozmowy podczas zebrań z rodzicami.

VII Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 2. Ramowy rozkład dnia.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
 4. Dzienniki zajęć.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
 7. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.
 8. Regulamin świetlicy.
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com